W ostatnim czasie w Tarnowie zainteresowanie zdobyciem pozwolenia na broń wzrosło kilkukrotnie. Wielu chętnych jednak ciągle odstrasza pozorna trudność w zdobyciu pozwolenia.

Stopień skomplikowania uzyskania pozwolenia na broń jest mocno demonizowany.

Zwłaszcza przez ludzi, którzy nigdy wcześniej się tym tematem nie interesowali, a jedynie przekazują zasłyszane opinie innych ludzi. Ludzi którzy czerpią wiedzę z tego samego źródła – plotek. Na podstawie jedynie takiej opinii często rezygnują nawet z podjęcia próby uzyskania takiego pozwolenia.

Tymczasem trudność uzyskania i koszty pozwolenia na broń jest porównywana przez środowisko strzeleckie do trudności uzyskania prawa jazdy. My uważamy, że jest dużo łatwiejsze i znacznie tańsze. Cała procedura może potrwać, w zależności od celu pozwolenia, od dwóch do sześciu miesięcy i kosztować ok 1500zł. Większość tego czasu to jest oczekiwanie na rozpatrzenie wniosków, bądź wystawienie stosownych dokumentów przez PZSS.

Prowadzimy przygotowanie do zdobycia pozwolenia na broń

Jako strzelnica Top Gun współpracujemy w zakresie przygotowania do zdobycia pozwolenia na broń z Klubem Kolekcjonersko Sportowym Legion.
Zarówno na strzelnicy, jak i w siedzibie klubu można uzyskać pomoc we wszelkich formalnościach z tym związanych. Świetnie wyszkolona kadra instruktorska przeszkoli gruntownie z podstaw obsługi broni palnej oraz przygotuje na specjalnie dedykowanym kursie do egzaminu na patent strzelecki.

pozwolenie na broń

Przyznawanie pozwoleń na broń palną i większość związanych z nią spraw reguluje ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

Dodatkowym aktem prawnym który należy znać jest: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni.

O wydanie pozwolenie na broń może ubiegać się osoba, która nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Osoba taka musi mieć:

  • ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek klubu lub polskiego związku łowieckiego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat),
  • posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • mieć zdolność fizyczną i psychiczną do dysponowania bronią, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, wydanymi przez upoważnionych lekarza i psychologa.
  • Przedstawić ważną przyczynę do posiadania broni palnej

Osoba starająca się o pozwolenie na broń nie może być

  • uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
  • skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Dla wszystkich, którzy spełniają powyższe warunki zdobycie pozwolenia na broń palną, to w zasadzie formalność.

Do ważnych przyczyn posiadania broni należy członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim, lub/i klubie sportowym zrzeszonym w PZSS. Na tej podstawie możemy się starać o pozwolenie do celów sportowych lub kolekcjonerskich, które obok myśliwskiego są obecnie najpopularniejszymi w Polsce.